Miesiąc świadomości o handlu ludźmi

Handel ludźmi nadal jest tragedią licznej grupy ludzi – zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Niestety ta forma przestępstwa nie omija również dzieci. Mimo tego, że mamy XXI wiek, takie przestępstwa nadal są popełniane, w Polsce również.

„Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa i poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka, którego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu konkretnych metod i środków. Jest zbrodnią naruszającą niezbywalne prawo każdego człowieka do godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to jest jednak globalnie łamane. Ofiarami handlarzy co roku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci. ONZ informuje, że biznes ten niewoli ludzi i przynosi grupom przestępczym 32 miliardy dolarów dochodu każdego roku.”( „Handel ludźmi w Polsce. Raport 2017”)

W raporcie „Handel ludźmi w Polsce. Raport 2017” (link do strony z raportem na końcu artykułu) można przeczytać o niektórych inicjatywach podejmowanych w celu informowania o tym, że handel ludźmi jest realnym problemem, ale również inicjatyw zwiększających świadomość osób narażonych na to zjawisko:

– opracowanie i wdrożenie nowego „Algorytmu postępowania funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi”

– stworzenie przez wojewódzkie zespoły ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi, na stronach urzędów wojewódzkich, serwisów informacyjnych, poświęconych zjawisku handlu ludźmi oraz pracom zespołów

– prowadzenie spotkań dla młodzieży szkolnej

– organizowanie tematycznych konferencji.

Niestety świadomość odnośnie handlu ludźmi nadal jest niewielka. Większość osób kojarzy go tylko z prostytucją lub wywożeniem kobiet do domów publicznych i zmuszaniem do czynności seksualnych oraz sprzedażą ludzi. Aby sytuacja mogła się poprawić, potrzebne są zdecydowane i bardzo liczne działania zwiększające świadomość i to działania realizowane na różnych płaszczyznach.

W Polsce działa kilka instytucji, które współpracują z Policją, Strażą Graniczną, Prokuraturą, Ministerstwem, Państwową Inspekcją Pracy i innymi organami, których zadaniem jest badanie każdej zgłoszonej sprawy handlu ludźmi.

Poniżej prezentowany jest wykres pokazujący najczęstsze formy handlu ludźmi:

(wykres prezentujący najczęstsze formy wykorzystania został pobrany z „Handel ludźmi w Polsce. Raport 2017”)

Nie każdy wie, że polski kodeks karny ma przewidziane sankcje za tego rodzaju przestępstwa:

„Artykuł 189 a

§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

natomiast w artykule 4. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czytamy, że:

„Nikt nie może być utrzymywany w niewolnictwie lub poddaństwie; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszelkich ich formach.”

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat działań związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi, poniżej znajdują się linki do stron z konkretnymi raportami i informacjami:

https://kcik.pl/k1/ – stąd pochodzi przywoływany dokument „Handel ludźmi w Polsce. Raport 2017”

http://www.handelludzmi.eu/ – portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi

Jeśli znasz kogoś, kto jest ofiarą handlu ludźmi, skontaktuj się z nami – 12 421 22 88.