Prywatność i bezpieczeństwo naszych Klientów, Współpracowników, Beneficjentów, Darczyńców są jednymi z naszych priorytetów. Jest dla nas ważne, by mieli Państwo poczucie odwiedzając naszą stronę https://krafos.pl lub kontaktując się z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS, niezależnie od formy kontaktu, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż zachowujemy najwyższą staranność naszych działań, gwarantując by dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla których zostały nam udzielone oraz chronione przed nadużyciami.
Niniejsza Polityka Prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania Państwa danych osobowych w naszej Organizacji.

Kim jesteśmy – Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS jako Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty elektronicznej jest związek stowarzyszeń działający pod nazwą Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 60 (kod pocztowy 30-347), wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000206364 posiadające NIP: 6782716832 (dalej: „KraFOS”).

Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez KraFOS

 1. Użytkownicy portalu https://krafos.pl (Użytkownik) pozostają anonimowi do chwili, kiedy sami nie zdecydują inaczej, np. poprzez kontakt z KraFOS za pośrednictwem formularza kontaktowego lub innych form kontaktu wskazanych na stronie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Użytkownicy przekazują swoje dane osobowe KraFOS dobrowolnie.
 4. KraFOS informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności portalu https://krafos.pl może wiązać się z koniecznością przekazania przez Użytkownika właściwych danych osobowych, np. numeru telefonu bądź adresu mailowego w przypadku kierowania bezpośrednich pytań lub wniosków o kontakt zwrotny.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez KraFOS jedynie do realizacji celu, dla którego je zgromadziliśmy, i tak:

 1. Jeśli kontaktują się Państwo z KraFOS za pośrednictwem formularza na stronie internetowej bądź mailowo lub telefonicznie – w takim przypadku przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji zapytania oraz udzielenia odpowiedzi – co do zasady w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, jeśli sam kontakt i treść Państwa informacji dostatecznie będzie wskazywać przyzwolenie na przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Jeśli zapisują się Państwo do naszej usługi newsletter lub serwisu informującego o organizowanych przez nas projektach (np. Centrum Obywatelskie – Reymonta 20 lub Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem) – przetwarzamy Państwa dane, aby bieżąco informować Państwa o naszych działaniach, oferować udział, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na utrwalenie przez KraFOS Państwa wizerunku (np. w trakcie organizowanych przez nas projektów, szkoleń, wydarzeń) przetwarzamy Państwa dane w celu promocji działań Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS – w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Jeśli dokonujecie Państwo darowizny na rzecz Stowarzyszenia, jednorazowo bądź cyklicznie, de facto zawieramy z Państwem umowę darowizny, wówczas przetwarzamy Państwa dane w zakresie niezbędnym do jej wykonania, a także w związku z koniecznością spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości) – (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO).
 5. Jeśli korzystacie Państwo ze świadczeń w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych (np. Centrum Obywatelskie Reymonta 20 bądź Ośrodka dla osób pokrzywdzonych przestępstwem) przetwarzamy Państwa dane w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonego zadania, a także w związku z koniecznością spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w oparciu o uzasadniony interes KraFOS w celu wykazania prawidłowości działania (art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO).

Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do czasu istnienia podstawy dla takiego przetwarzania, co oznacza, że:

 1. w przypadku udzielonej przez Państwa zgody przetwarzanie trwa do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych podjętych przez Państwa działań ograniczających tę zgodę;
 2. w przypadku niezbędności danych do zawarcia i/lub wykonania umowy, przetwarzamy Państwa dane przez czas jej realizacji oraz, w niezbędnym zakresie, do chwili upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (3 lata lub 6 lat);
 3. w celach podatkowych i rachunkowych przewarzanie danych trwa przez czas oraz w zakresie wymaganymi obowiązującymi przepisami – najczęściej przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek KraFOS (np. otrzymanie darowizny).
 4. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes KraFOS, przetwarzanie trwa do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu;

Uprawnienia i warunki przetwarzanie danych osobowych w KraFOS

 1. KraFOS dba o bezpieczeństwo Państwa danych, podejmując kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
 2. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania – co możecie wykonać poprzez kontakt z KraFOS, a dalej również macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na KraFOS –
  w celu skorzystania z powyższych uprawnień powinni Państwo skontaktować się z nami:
  a. listownie na adres KraFOS: ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków;
  b. przez e-mail: iod@krafos.pl

Państwa wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególność adresata wniosku i z którego uprawnienia z opisanych powyżej chcieliby Państwo skorzystać. Jeżeli Stowarzyszenie nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o otrzymane zgłoszenie, jeśli będzie to możliwe zwróci się do Państwa o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na Państwa zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Państwa o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedzi udzielimy w formie pisemnej, chyba że wniosek złożony zostanie drogą mailową bądź poprosicie nas Państwa o przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej, wówczas wiadomość prześlemy na wskazany przez Państwa adres mailowy.

 1. Naszym inspektorem ochrony danych osobowych jest adw. Łukasz Chmielarczyk, z którym mogą Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez KraFOS.
 2. Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacjach, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez KraFOS narusza przepisy prawa.
 3. Zapewniamy, że Państwa dane nie podlegają profilowaniu, jak też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie przesyłamy ich do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez KraFOS, a ich odbiorcami mogą być podmioty będące jego podwykonawcami w zakresie usług teleinformatycznych, terapeutycznych, usług internetowych, usług księgowych i prawnych, przy czym każdy z naszych współpracowników przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych. W pozostałych przypadkach udostępnienie Państwa danych osobowych nastąpić może wyłącznie w sytuacjach, gdy taki obowiązek KraFOS wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dane zbierane automatycznie (cookies).

 1. Korzystanie ze strony internetowej KraFOS może powodować automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez systemy tj. Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej KraFOS i przeznaczone są do korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych KraFOS do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze zakładek strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. W ramach Strony internetowej KraFOS stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  a) „sesyjne” (session cookies);
  b) „stałe” (persistent cookies);
  Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Strony internetowej KraFOS stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony KraFOS;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej KraFOS.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo w sieci, np. pod adresem: https://wszystkoociasteczkach.pl należącym do IAB Polska lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wewnętrzne regulacje

 1. W trosce o bezpieczeństwo danych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej https://krafos.pl oraz zgodnie z założeniami RODO opracowaliśmy i wdrożyliśmy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa danych osobowych, która określa stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 2. Polityka zakłada ograniczenie przechowywania danych i przetwarzanie ich w sposób zapewniający odpowiedni i adekwatny poziom zabezpieczeń, w tym ochronę przed niepowołanym dostępem, przetwarzaniem niezgodnym z prawem, zapewnieniem integralności i poufności danych, a w szczególności przypadkową utratą danych, ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. KraFOS kontroluje zgodność przetwarzania z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 2. Polityka może być bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 3. KraFOS zastrzega prawo do zmiany poszczególnych postanowień Polityki Prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Użytkownik może w każdym czasie zapoznać się z aktualną wersją Polityki Prywatności dostępną na stronie Internetowej https://krafos.pl.