Okręgowy Ośrodek Pomocy

osobom pokrzywdzonym
przestępstwem w krakowie

Prowadzony przez

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

TELEFON STACJONARNY 12 421 22 88

DLACZEGO SŁUŻBY

SĄ DLA NAS WAŻNE?

Wiemy, że w zaangażowaniu siła. Służby są dodatkowym wsparciem, dla osób poszkodowanych. Są opoką i szansą na walkę o sprawiedliwość, powrót do zdrowia oraz codziennego życia, w którym nie ma miejsca na lęk przed nieznanym. Dzięki nim wiemy, że możemy zdziałać więcej i pomóc większej ilości osób, dlatego też na stałe współpracujemy m.in. z przedstawicielami:

  • POLICJI
  • SZPITALI
  • POMOCY SPOŁECZNEJ
  • SĄDÓW
  • PROKURATUR
  • POGOTOWIA
  • STRAŻY POŻARNEJ
  • STRAŻY MIEJSKIEJ
  • PEDAGOGAMI SZKOLNYMI

PLAKAT
INFORMACYJNY

Pobierz...

ULOTKA
INFORMACYJNA

Pobierz...

INFORMACJA
PRASOWA

Pobierz...

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, świadkiem, a może najbliższą im osobą? Nie bój się prosić o pomoc. Skontaktuj się z nami. Wspólnie przejdziemy przez trudne chwile. 

KLAUZULA INFORMACYJNA
FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, adres email oraz innych danych wskazanych przez Państwa w treści wiadomości) jest Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 60 (kod pocztowy 30-347), wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000206364, posiadające NIP: 6782716832;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w KraFOS jest adw. Łukasz Chmielarczyk, kontakt mailowy: iod@krafos.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są̨ w celu rozpatrzenia zapytania zgłoszonego za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora http://krafos.pl, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę w myśl art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub promocyjną Administratora, a także innym podmiotom z którymi współpracuje Administrator, o ile jest to uzasadnione treścią zapytania oraz instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, chyba że konieczność ich dalszego przetwarzania przez Administratora wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/y, 

6. w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy przetwarzanie odbywać będzie się w oparciu o uzasadniony interes Administratora), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – w celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem:
a) listownie: ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków;
b) przez e-mail: iod@krafos.pl,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa, 

8. podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne dla możliwości rozpatrzenia przez KraFOS Pani/Pana zapytania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. Nadto, Pani/Pana dane nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.